s สน.เอกชน รับจ้างสืบ, ติดตามหนี้, รักษาความปลอดภัย - สน.เอกชน นักสืบที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ติดต่อเรา

ติดต่อนักสืบ

สน.เอกชน ได้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับท่านที่ต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในฐานะที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมากว่า 28 ปี ทีมงานของเราทำงานด้วยความเป็นมืออาชีพ ขอให้ท่านโปรดให้ความไว้วางใจและเรียกใช้บริการของเรา

ผู้ว่าจ้างสามารถติดต่อกับ สน.เอกชนโดย

ผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งให้ สน.เอกชน ทราบว่าผู้ว่าจ้างคือใคร อยู่ที่ไหน และสน.เอกชน จะสามารถติดต่อ ผู้ว่าจ้างได้อย่างไร ( การรักษาความลับของผู้ว่าจ้างนั้น ถือเป็นนโยบายที่สำคัญของทาง สน.เอกชน ท่านจึงไม่ต้องกังวลว่าความลับของผู้ว่าจ้างจะรั่วไหล ) ผู้ว่าจ้างสามารถเลือกได้ว่าจะชำระค่าจ้างแบบเต็มจำนวน หรือจะชำระบางส่วนก่อนก็ได้ (ขึ้นอยู่กับงานและข้อตกลง)

โดยผู้ว่าจ้างจะต้องโอนเงินเข้าบัญชีของ สน.เอกชน หรือนำเงินมาชำระให้แก่ สน.เอกชน เสียก่อน เมื่อมีการชำระค่าจ้างเรียบร้อยแล้ว สน.เอกชน จึงจะเริ่มทำงานให้กับผู้ว่าจ้างได้ เมื่อทำงานได้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง จนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทาง สน.เอกชน จะส่งมอบงานให้กับผู้ว่าจ้าง ตามวิธีที่ผู้ว่าจ้างต้องการหรือได้ตกลงกันไว้ เช่น การส่งทาง email , ส่งทางไปรษณีย์ หรือตามที่นัดหมาย เป็นต้น


พ.ต.อ. ดร. ณัฏฐ์พัชร์ โฆษิตเลิศ
1027 ซอย 14 แยก 5 ถ.นวมินทร์
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพ 10240

Mobile : 099-1911-425
Office: 02-734-5689
Email : goowa@hotmail.com
Line id : goowa191

วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 8:30 – 18:30 น.


Pol.Col.Natphat Kositlert
1027 soi 14 yak 5 Nawamin Road
Klaungjun Bangkapi
Bangkok 10240

私人机构
Pol.Col.Natphat Kositlert
纳帕斯·孔斯勒
电话:099-191-1425,02-734-5689
https://www.sornor.net
邮箱:goowa@hotmail.com 连我:goowa191
LL.B.,MA(Political Science).,D.P.A
法律学士学位(政治学),D.P.A


นิติศาสตร์บัณฑิต LL.B
ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์
M.A. (Political Science)
รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต รป.ด.
D.P.A. (Doctor of Public Administration)


บัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี บจก. สน.เอกชน(ประเทศไทย) ธนาคารกสิกร สาขาเอ็นมาร์คพลาซ่า บางกะปิ เลขที่ 025-8-64114-0 ออมทรัพย์

Sornor ackachon: the company limited, established under Thai law .
Sornor arcachon:有限公司,根据泰国法律成立。
Specializing in legal consultation , executive vip and
celebrities security services
专业法律咨询,执行vip和名人安全服务

" in the next minutes , anything can happen
“在接下来的几分钟,任何事情都可以发生
But you can depend on us
但您可以依靠我们
Sornor akachon' executive and vip security Service
Sornor akachan行政人员和vip安全服务
More than a bodyguard , get comprehensive protection
Protecting and catering to the unique needs of corporate
executives and celebrities
不仅仅是一个保镖,是您得到全面的保护
还能保护和满足企业高管和名人的独特需求
Service nationwide by professionally trained Detectives
全国专业训练有素的侦探服务
Secret service in vip protection , lawful debt Collection
(press the claim of debt , spouse unfaithfulness , private business , or you name it
保密服务,合法债务收集(处理债权索赔,配偶不忠,私营企业,或者由您指定)
We serve 24 hours nationwide Just call 099 191 1425 , your problematic matter will be cleareed professionaly.
全国24小时服务,只需致电099 191 1425,您的问题将被专业解决。
We are experts and specialize in problem solving in the
following areas

我们是专家,专注于解决以下问题

Business matter.

商业事宜

Legal consultation and counseling in civil and criminal case:
We are experts , experienced and well trained in criminal laws , civil and criminal cases , since we are former detectives and professional lawyers, We have good teamwork and good connections that help us solve and ease out any problemsth smoothly and professionally You are in good hands when you come to us Sornor Ackachon

民事和刑事诉讼法律咨询:
我们是经验丰富的专家,受过良好的犯罪法、法律,民事和刑事案件培训,我们是专业侦探和律师,拥有良好的团队协作和良好的联系,帮助顺利专业地解决和调节任何问题。 当你来到Sornor Ackachon的时候,就会受到良好的服务。