top of page

พ.ต.อ. ดร. ณัฏฐ์พัชร์ โฆษิตเลิศ

1027 ซอย 14 แยก 5 ถ.นวมินทร์
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพ 10240

099-1911-425

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram

Thanks for submitting!

ติดต่อเรา

สน.เอกชน ได้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับท่านที่ต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในฐานะที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมากว่า 28 ปี ทีมงานของเราทำงานด้วยความเป็นมืออาชีพ ขอให้ท่านโปรดให้ความไว้วางใจและเรียกใช้บริการของเรา

ผู้ว่าจ้างสามารถติดต่อกับ สน.เอกชนโดย

ผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งให้ สน.เอกชน ทราบว่าผู้ว่าจ้างคือใคร อยู่ที่ไหน และสน.เอกชน จะสามารถติดต่อ ผู้ว่าจ้างได้อย่างไร ( การรักษาความลับของผู้ว่าจ้างนั้น ถือเป็นนโยบายที่สำคัญของทาง สน.เอกชน ท่านจึงไม่ต้องกังวลว่าความลับของผู้ว่าจ้างจะรั่วไหล ) ผู้ว่าจ้างสามารถเลือกได้ว่าจะชำระค่าจ้างแบบเต็มจำนวน หรือจะชำระบางส่วนก่อนก็ได้ (ขึ้นอยู่กับงานและข้อตกลง)

โดยผู้ว่าจ้างจะต้องโอนเงินเข้าบัญชีของ สน.เอกชน หรือนำเงินมาชำระให้แก่ สน.เอกชน เสียก่อน เมื่อมีการชำระค่าจ้างเรียบร้อยแล้ว สน.เอกชน จึงจะเริ่มทำงานให้กับผู้ว่าจ้างได้ เมื่อทำงานได้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง จนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทาง สน.เอกชน จะส่งมอบงานให้กับผู้ว่าจ้าง ตามวิธีที่ผู้ว่าจ้างต้องการหรือได้ตกลงกันไว้ เช่น การส่งทาง email , ส่งทางไปรษณีย์ หรือตามที่นัดหมาย เป็นต้น

พ.ต.อ. ดร. ณัฏฐ์พัชร์ โฆษิตเลิศ
1027 ซอย 14 แยก 5 ถ.นวมินทร์
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพ 10240

Mobile : 099-1911-425
Office: 02-734-5689
Email : goowa@hotmail.com
Line id : goowa191

วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 8:30 – 18:30 น.

 

Pol.Col.Natphat Kositlert
1027 soi 14 yak 5 Nawamin Road
Klaungjun Bangkapi
Bangkok 10240

私人机构
Pol.Col.Natphat Kositlert
纳帕斯·孔斯勒
电话:099-191-1425,02-734-5689
https://www.sornor.net
邮箱:goowa@hotmail.com 连我:goowa191
LL.B.,MA(Political Science).,D.P.A
法律学士学位(政治学),D.P.A

 

นิติศาสตร์บัณฑิต LL.B
ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์
M.A. (Political Science)
รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต รป.ด.
D.P.A. (Doctor of Public Administration)

Sornor ackachon: the company limited, established under Thai law .
Sornor arcachon:有限公司,根据泰国法律成立。
Specializing in legal consultation , executive vip and
celebrities security services
专业法律咨询,执行vip和名人安全服务

" in the next minutes , anything can happen
“在接下来的几分钟,任何事情都可以发生
But you can depend on us
但您可以依靠我们
Sornor akachon' executive and vip security Service
Sornor akachan行政人员和vip安全服务
More than a bodyguard , get comprehensive protection
Protecting and catering to the unique needs of corporate
executives and celebrities
不仅仅是一个保镖,是您得到全面的保护
还能保护和满足企业高管和名人的独特需求
Service nationwide by professionally trained Detectives
全国专业训练有素的侦探服务
Secret service in vip protection , lawful debt Collection
(press the claim of debt , spouse unfaithfulness , private business , or you name it
保密服务,合法债务收集(处理债权索赔,配偶不忠,私营企业,或者由您指定)
We serve 24 hours nationwide Just call 099 191 1425 , your problematic matter will be cleareed professionaly.
全国24小时服务,只需致电099 191 1425,您的问题将被专业解决。
We are experts and specialize in problem solving in the
following areas

 • personal data search such as date and place of birth , address , telephone numbers , vehicle license numbers , family and marital status , working history , criminal records and financial status .

 • adultery , surveillance of spouse and boy or girl friends behavior

 • the use of telephone , atm or credit cards

 • travelling in and out of the country through the Immigration ofiices such as suwannapumi hard Yai , chiengmai , nong kai , sra kaew , ranong , or Sadoa etc.

 • Checking the expats names who are forbidden to enter

 • thailand or who have black lists from the Immigration office , or those who are involved with international crime or who have watch lists or red notice from international police bureau

 • checking data of arrest warrants

 • or other data our customers want to know .

我们是专家,专注于解决以下问题

 • 个人数据搜索,如出生日期、地点、地址、电话号码、车辆牌照号、家庭和婚姻状况、工作历史,犯罪记录和财务状况。

 • 出轨问题,监视配偶和男女朋友行为

 • 电话,银行卡或信用卡使用

 • 督查移民局例如素万那普、合艾、 清迈、廊开、沙缴、拉廊或沙道等进出境。

 • 检查被禁止进入的外籍人士姓名或入境处黑名单或参与国际犯罪活动的人士, 或有国际警察局的观察名单或警局红色通知的人士。

 • 检查逮捕数据

 • 或我们客户想知道的其他数据。

 

Business matter.

 • check bio_data of job applicants , employees private firms or organizations

 • check customers bio_data , trustworthiness for decision making to grant credits or partnership

 • check general data of firms or customers berore granting partnership or taking-over business

 • investigate in_debtors' data in order to pr press the claim of debt

 • Execution of judgments of court Investigation about the law enforcement

 • investigate and seek witnesses : objects , document and person witnesses to use in court of laws ; both civil and criminal cases

 • find persons in arrest warrants or lost persons

 • investigate properties to be used in lawsuit ( lawsuit for divorce or propert rty division )

 • investigate to get back the properties that were confisticated by authorities that were not used in criminal act

商业事宜

 • 查询求职者,雇员私营公司或组织数据

 • 检查客户数据,授予信用或合作伙伴关系的决策

 • 检查公司或客户的一般数据,批准合伙或接管业务

 • 调查债务人数据,以提出债权索赔

 • 执行法院的判决 调查执法情况

 • 调查和寻求证人:物件、法律上使用的文件和人证,包括民事和刑事案件

 • 寻找被逮捕者或失踪人员

 • 调查用于诉讼的财产(离婚或分居诉讼)

 • 调查收回当局没有用于犯罪行为的财产

 

Legal consultation and counseling in civil and criminal case:
We are experts , experienced and well trained in criminal laws , civil and criminal cases , since we are former detectives and professional lawyers, We have good teamwork and good connections that help us solve and ease out any problemsth smoothly and professionally You are in good hands when you come to us Sornor Ackachon

民事和刑事诉讼法律咨询:
我们是经验丰富的专家,受过良好的犯罪法、法律,民事和刑事案件培训,我们是专业侦探和律师,拥有良好的团队协作和良好的联系,帮助顺利专业地解决和调节任何问题。 当你来到Sornor Ackachon的时候,就会受到良好的服务。

bottom of page